Turniej dla wszystkich chętnych amatorów, nawet dla tych którzy nie potrafią jeszcze rzucać siekierami - termin 4 października 2019r.


Przyjdź i naucz się rzucać siekierami do celu, a następnie pokaż nam wszystkim jak zwyciężasz w turnieju, w którym biorą udział tacy jak Ty. KAŻDY UCZESTNIK DOSTAJE NA WŁASNOŚĆ SIEKIERĘ DO RZUCANIA ! ! ! . Będzie czas na naukę z instruktorem, będzie czas na trening i będzie turniej - a to wszystko jednego wieczoru. Wpisowe na cały wieczór 50 zł - płacisz raz, dostajesz siekierę i rzucasz cały wieczór :) Pamiętaj aby zgłosić uczestnictwo poprzez wpłatę na konto 50 zł - w treści wpisz "imię i nazwisko, numer telefonu , email oraz hasło turniej jesienny" w terminie do 25 września 2019r (środa).

REGULAMIN TURNIEJU RZUCANIA SIEKIERAMI

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem turnieju rzucania siekierami (dalej:”Turniej”) jest Lamber Lucyna Kamińska z siedziba w Łodzi, przy ul. Wysokiej 22a, NIP: 728 145 23 11, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Turniej organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Turnieju jest popularyzacja sportu rzucania siekierami do celu, integracja środowiska rzucających siekierami, promocja regionu Łodzi i województwa łódzkiego.
 5. Turniej odbywa się w dniu 4 października 2019r. (dalej: „Okres Trwania Turnieju”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Turnieju mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Sędzia Główny Turnieju jednak ewentualne nagrody przekażą kolejnym w rankingu zawodnikom jako wygrane.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. do dnia 25 września 2019 dokonać wpłaty 50 zł na konto podane na stronie www.nasiekiery.pl/kontakt
  2. śledzić informację na stronie internetowej lub profilu FB organizatora
  3. w dniu turnieju wypełnić własnoręcznie zgłoszenie – załącznik 1
 5. Organizator zastrzega możliwość odwołania Turnieju zwracając uczestnikom ich wpisowe w pełnej kwocie w terminie 14 dni na konto z którego wpłata została zrobiona.
 6. Uczestnik w przypadku rezygnacji z udziału nie może ubiegać się o zwrot wpisowego, ale może przenieść wpisowe na innego zawodnika.
 7. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu klubu nasiekiery oraz do:

-         szczególnej ostrożności na terenie klubu

-         kulturalnego zachowania, nie używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe i niekulturalne,

-         korzystania z własnej siekiery o wymiarach i masie wg WATL

-         rzucania tylko w linii prostopadłej do celu

-         rozgrywania meczy zgodnie z zasadami 

 1. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie pouczony a w przypadku recydywy wykluczony z Turnieju i utraci wpisowe oraz ewentualne prawo do nagrody w Turnieju.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody (dalej: „Nagrody”):
 2. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich podatków związanych z dochodową stroną uzyskania Nagród.

  §4 [PRZEBIEG TURNIEJU]

 1. Zawodnicy będą rozgrywać mecze z innymi uczestnikami Turnieju.
 2. Rozgrywki prowadzone są w okresie trwania turnieju.
 3. Finały rozegrane będą w dniu turnieju lub w dniu wyznaczonym przez organizatora.
 4. Godzina rozpoczęcia zarówno rozgrywek jak i finałów domyślnie ustalono na 19:00 w danym dniu o ile Organizator nie umieści innej godziny na stronie internetowej.

  §5 [ODWOŁANIA]

 1. Prawo złożenia odwołania przysługuje jedynie Uczestnikom Turnieju.
 2. Pisemne odwołanie powinno być zgłoszone natychmiast do Organizatora wraz z wpłatą 100 zł w gotówce.
 3. Odwołania nie przyjmuje się po upływie 30 minut od przedmiotowego zdarzenia.
 4. Odwołania rozpatrywane są przez Komisję w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku uznania odwołania na rzecz Uczestnika wpłacona kwota 100zł zostanie mu zwrócona
 7. Roszczenia nie rozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Lamber Lucyna Kamińska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wysokiej 22a, NIP: 728 145 23 11
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Turniejem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju, w celu opublikowania/zamieszczenia listy Uczestników Turnieju wraz z imieniem, nazwiskiem oraz zdjęciami, filmami na stronach Organizatora oraz Partnerów i Sponsorów oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych odwołań.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi na dzień finału przepisów na terenie RP.

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wizerunku w postaci zdjęć, filmów, wywiadów, imienia, nazwiska Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Turniejem w okresie jego trwania i po jego zakończeniu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

Ja.........., ..................... zgłaszam się do Turnieju Rzucania Siekierami, który odbędzie

się w dniach ...................................... , z finałem w dniu ........................ w klubie nasiekiery.pl przy ul.Wysokiej 22a w Łodzi.

Zobowiązuję się rozegrać mecze z innymi zawodnikami Turnieju w ilości rzutów podanych przez Organizatora w okresie trwania Turnieju w podanych przez Organizatora dniach.

Przyjmuję do wiadomości, że:

-       udział w turnieju jest dobrowolny

-       udział w turnieju jest na własną odpowiedzialność,

-       wszelkie koszty podatkowe oraz odpowiedzialność związana z wygraną są po mojej stronie

-       Organizator ma prawo wykorzystywać mój wizerunek w postaci zdjęć, filmów, wywiadów, imienia, nazwiska do działań promujących Turniej i Klub Nasiekiery.pl

 

...............................................

Data, imię i nazwisko