REGULAMIN


REGULAMIN TURNIEJU RZUCANIA SIEKIERAMI

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem turnieju rzucania siekierami (dalej:”Turniej”) jest Lamber Lucyna Kamińska z siedziba w Łodzi, przy ul. Wysokiej 22a, NIP: 728 145 23 11, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Turniej organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Turnieju jest popularyzacja sportu rzucania siekierami do celu, integracja środowiska rzucających siekierami, promocja regionu Łodzi i województwa łódzkiego.
 5. Turniej trwa od dnia 19 października 2018r. do dnia 23 listopada 2018r. (dalej: „Okres Trwania Turnieju”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Turnieju mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Sędzia Główny Turnieju jednak ewentualne nagrody przekażą kolejnym w rankingu zawodnikom jako wygrane.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. do dnia 17 października dokonać wpłaty 150 zł na konto podane na stronie www.nasiekiery.pl/kontakt
  2. przesłać zgłoszenie (załącznik1) do Organizatora na adres nasiekiery@gmail.com wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz kontaktowym numerem telefonu.
  3. oczekiwać na potwierdzenie udziału od Organizatora w formie email z tego samego adresu.
 5. Organizator zastrzega możliwość odwołania Turnieju zwracając uczestnikom ich wpisowe w pełnej kwocie w terminie 14 dni na konto z którego wpłata została zrobiona.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu klubu nasiekiery oraz do:

-         szczególnej ostrożności na terenie klubu

-         kulturalnego zachowania, nie używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe i niekulturalne,

-         korzystania z własnej siekiery o wymiarach i masie wg WATL

-         rzucania tylko w linii prostopadłej do celu

-         rozgrywania meczy zgodnie z zasadami ligi WATL

 1. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie pouczony a w przypadku recydywy wykluczony z Turnieju i utraci wpisowe oraz ewentualne prawo do nagrody w Turnieju.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. 1000 zł brutto w formie gotówki w dniu Finałów , 23 listopada 2018r.
  2. za zajęcie 2 i 3 miejsca nagrody finansowe o łącznej wartości 300 zł lub rzeczowe o wartości rynkowej zbliżonej do 300 zł.
 2. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich podatków związanych z dochodową stroną uzyskania Nagród.

 §4 [PRZEBIEG TURNIEJU]

 1. Zawodnicy każdego wieczoru z kalendarza rozgrywek powinni rozegrać minimum 4 mecze z innymi uczestnikami Turnieju.
 2. Rozgrywki prowadzone są przez 5 tygodni z rzędu.
 3. Uczestnicy mają prawo opuścić rozgrywki maksymalnie 2 razy, informując minimum 1 dzień wcześniej Organizatora mailem o nieobecności
 4. Zasady obowiązujące są regulowane przez przepisy Ligi WATL.
 5. Finały rozegrane będą w dniu 30 listopada 2018r.
 6. Godzina rozpoczęcia zarówno rozgrywek jak i finałów domyślnie ustalono na 18:00 w danym dniu o ile Organizator nie umieści innej godziny na stronie internetowej.
 7. Daty meczy wyznaczono na 19 i 26 października, 2,9,16,23 listopada oraz 25 listopada (niedziela)
 8. Zawodnicy muszą uzyskać odpowiednią rzutów najpóźniej do dnia 25 listopada.
 9. Dnia 27 listopada zostanie opublikowana na stronie www.nasiekiery.pl lista zawodników awansowanych do finałów
 10. Finały rozegrane zostaną w dniu 30 listopada 2018r

  §5 [ODWOŁANIA]

 1. Prawo złożenia odwołania przysługuje jedynie Uczestnikom Turnieju.
 2. Pisemne odwołanie powinno być zgłoszone natychmiast do Organizatora wraz z wpłatą 100 zł w gotówce.
 3. Odwołania nie przyjmuje się po upływie 30 minut od przedmiotowego zdarzenia.
 4. Odwołania rozpatrywane są przez Komisję w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku uznania odwołania na rzecz Uczestnika wpłacona kwota 100zł zostanie mu zwrócona
 7. Roszczenia nie rozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Lamber Lucyna Kamińska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wysokiej 22a, NIP: 728 145 23 11
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Turniejem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju, w celu zamieszczenia listy Uczestników Turnieju wraz z imieniem, nazwiskiem oraz zdjęciami, filmami na stronach Organizatora oraz Partnerów i Sponsorów oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych odwołań.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi na dzień finału przepisów na terenie RP.

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wizerunku w postaci zdjęć, filmów, wywiadów, imienia, nazwiska Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Turniejem w okresie jego trwania i po jego zakończeniu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

Ja.........., ..................... zgłaszam się do Turnieju Rzucania Siekierami, który odbędzie

się w dniach ...................................... , z finałem w dniu ........................ w klubie nasiekiery.pl przy ul.Wysokiej 22a w Łodzi.

Zobowiązuję się rozegrać mecze z innymi zawodnikami Turnieju w ilości rzutów podanych przez Organizatora w okresie trwania Turnieju w podanych przez Organizatora dniach.

Przyjmuję do wiadomości, że:

-       udział w turnieju jest dobrowolny

-       udział w turnieju jest na własną odpowiedzialność,

-       wszelkie koszty podatkowe oraz odpowiedzialność związana z wygraną są po mojej stronie

-       Organizator ma prawo wykorzystywać mój wizerunek w postaci zdjęć, filmów, wywiadów, imienia, nazwiska do działań promujących Turniej i Klub Nasiekiery.pl

 

...............................................

Data, imię i nazwiskolodzJPG